Warunki współpracy

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY P.P.H. SELPO Arkadiusz Sosnowski

Niniejsze ogólne warunki współpracy, określane poniżej jako OWW, mają zastosowanie do zawieranych umów przez P.P.H. SELPO Arkadiusz Sosnowski, adres: 04-568 Warszawa, ul. Botaniczna 34, numer NIP 952-16-80-120, zwaną dalej SELPO a Kupującym – osobą prawną, osobą fizyczną, jednostką organizacyjną prowadzącą działalność gospodarczą, których przedmiotem jest sprzedaż towarów. Ogólne warunki współpracy stanowią integralną część umów i wiążą obie strony umowy, chyba, że strony wyraźnie i w formie pisemnej pod rygorem nieważności ustaliły inaczej.

I. Postanowienia Ogólne

 1. OWW stanowią integralną część umowy sprzedaży zawartej przez Selpo z Kupującym i obowiązują przez cały okres trwania współpracy handlowej. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją Ogólnych Warunków Współpracy Selpo.
 2. Niniejsze OWW mają zastosowanie do realizowanych przez Selpo zamówień na sprzedaż produktów wytwarzanych przez Selpo na podstawie i według zamówienia Kupującego zwanymi dalej „Wyrobami”.

II. Oferta, potwierdzenie zamówienia, zawarcie umowy

 1. Selpo przyjmuje do realizacji zamówienia składane przez Kupującego w formie pisemnej, faxem lub pocztą elektroniczną. Zamówienie musi zawierać dane Kupującego takie jak: nazwa firmy, adres, NIP, nazwisko osoby upoważnionej do składania zamówień, telefon kontaktowy, rodzaj i ilość zamawianych wyrobów, miejsce i rodzaj dostawy. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest przyjęcie przez Selpo zamówienia do realizacji. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zobowiązaniem się do jego odbioru. Selpo jest każdorazowo uprawniony do odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji.

 2. Selpo w terminie 3 dni roboczych od dnia wpłynięcia zamówienia przesyła drogą elektroniczną Kupującemu pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia potwierdzając następujące jego elementy:
  a) informacje o numerze referencyjnym zamawianego wyrobu; b) kod Wyrobu;         c) ilość zamawianego wyrobu; d) cenę; e) oczekiwany termin realizacji zamówienia (nr. tygodnia);   f) termin i sposób płatności; g) termin i miejsce odbioru towaru; h) miejsce i sposób wysyłki; i) dodatkowe uwagi dotyczące transportu;

 3. Selpo zawiera umowę jedynie poprzez wyraźne potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, przesłane w formie pisemnej, faxem lub pocztą elektroniczną. Złożenie zamówienia nie wiąże Selpo jeżeli nie jest przez niego potwierdzone według powyższego, zaś brak jego odpowiedzi nie będzie poczytywany za milczące przyjęcie zamówienia.

 4. Gdy Kupujący składa zamówienie po raz pierwszy niezbędne jest dostarczenie dokumentów: zaświadczenie o wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych lub wypis z rejestru handlowego, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, decyzja nadania numeru NIP (celem zabezpieczenia transakcji).

 5. Po każdej zmianie w rejestrze lub zaświadczeniu dotyczącym prowadzonej działalności (np. zmiana adresu, zmiana profilu działalności, zmiana osób reprezentujących firmę etc.) należy przesłać odpis z rejestru lub ewidencji działalności z uwzględnieniem dokonanych zmian.

 6. Oświadczenie Selpo o przyjęciu zamówienia z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień nie zmieniających istoty treści zamówienia poczytuje się za jego przyjęcie z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w oświadczeniu i stanowi zawarcie umowy sprzedaży. W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń/ uwag do wysłanego Potwierdzenia realizacji zamówienia w przeciągu do 24 godzin po jego otrzymaniu zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji.

 7. Zamówienia realizowane są zgodnie z Ogólnymi Warunkami Współpracy dostępnymi na stronie internetowej www.selpo.pl.

 8. Strony zgadzają się, że w razie wątpliwości co do praw i obowiązków stron wynikających z umowy przesądza treść przekazanego przez Selpo potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

 9. Zmiana warunków umowy lub odrębne ustne uzgodnienia wymagają dla swej ważności potwierdzenia przez Selpo w postaci pisemnej i mają zastosowanie wyłącznie do danej transakcji.

 10. Obowiązujące u Kupującego warunki realizacji umów o odmiennej treści nie są akceptowane przez Selpo, z wyjątkiem umów dotyczących indywidualnych projektów opakowań.

 11. Poza uregulowaniami zawartymi w OWW, Selpo dopuszcza możliwość zawierania indywidualnych umów kooperacyjnych i zastrzega sobie prawo do przyjmowania zamówień w części oraz do ich odrzucenia bez podawania przyczyny.

III. Ceny i płatność

 1. Oferty cenowe podawane są w PLN lub w EUR i nie zawierają podatku VAT, obejmują także ceny opakowania zbiorczego (kartonu, folia, paleta przemysłowa, folia stretch).
 2. Oferta cenowa sporządzona przez Selpo zachowuje ważność w okresie 30 dni kalendarzowych od daty sporządzenia oferty.

 3. Ceny przedstawione w ofercie są podane dla ilości wyrobów określonych w zapytaniu ofertowym lub w zamówieniu. Gdyby rzeczywista jednorazowa ilość nabytych wyrobów była inna niż ta, na podstawie której opracowana została oferta firma Selpo ma prawo do modyfikacji cen.

 4. Selpo po otrzymaniu zamówienia od klienta wystawia fakturę proforma, która zostaje przesłana e-mailem do klienta. Faktura proforma określa termin i sposób płatności. Po dokonaniu wpłat przez Kupującego i otrzymaniu potwierdzenia dokonanej wpłaty, Selpo wystawia fakturę na zamówione „Wyroby”. Faktura proforma jest ważna przez 5 dni od daty jej wystawienia.

 5. Faktury wystawione przez Selpo są płatne bez jakichkolwiek odliczeń w terminie wskazanym na fakturze licząc od daty ich wystawienia. Strony mogą uzgodnić inne warunki płatności, jednakże przyjmuje się poniższe zasady:
                 i. dla 3 pierwszych dostaw – przedpłata,
                ii. 100% przedpłaty na podstawie faktury Proforma przed uruchomieniem produkcji,
               iii. odroczony termin płatności ustala się na podstawie przebiegu dotychczasowej współpracy z Kupującym.

 6. W przypadku opóźnienia płatności Selpo ma prawo do naliczania odsetek za zwłokę w ustawowej wysokości poczynając od dnia, w którym upłynął termin płatności określony na fakturze. Ponadto Selpo ma prawo do obciążenia płatnika kosztami upomnień w wysokości 50 PLN za każde wezwanie.

 7. Zwłoka w płatnościach, powyżej 10 dni, uprawnia Selpo do wstrzymania się od realizowania kolejnych zamówień Kupującego do czasu uregulowania zaległych należności.

 8. Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych zastrzeżeń, uwag lub reklamacji oraz ich rozpatrywanie nie wstrzymuje biegu terminu płatności.

 9. W przypadku wycofania przez Kupującego zamówienia już zrealizowanego przez Selpo, Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za powstałą z tego tytułu szkodę. Wszelkie przedpłaty dokonane przez Kupującego dotyczące tego zamówienia zaliczane są na pokrycie poniesionych kosztów.  W przypadku odroczonego terminu, Kupujący pokrywa wszystkie koszty zgodnie z wystawioną fakturą.

IV. Anulowania, zmiana i realizacja zamówienia

 1. Do zmiany bądź anulowania całości albo części zamówienia może dojść wyłącznie na skutek wyrażenia pisemnej akceptacji Selpo. Kupujący, w takim wypadku, zobowiązany będzie do pokrycia ewentualnych, dodatkowych kosztów, które mogą powstać w związku ze zmianą.

 2. Realizacja zamówienia odbywa się w oparciu o treść pisemnego zamówienia oraz potwierdzenia zamówienia. Selpo zobowiązuje się do terminowego wykonania i dostarczenia produktu.

 3. W przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia po stronie Selpo, termin realizacji zamówienia zostaje przedłużony o czas trwania przeszkody bądź przyczyny opóźnienia, a Selpo jednocześnie niezwłocznie informuje Kupującego o jej zaistnieniu i nowej przewidywanej dacie realizacji zamówienia.

V. Ilość

 1. Zamówienia realizowane są w ilościach będących wielokrotnością pakowania. Opakowaniem podstawowym jest karton.

 2. Realizacja zamówienia z tolerancją ilościową jest akceptowana przez Kupującego. W przypadku zmienionej ilości w granicach 

  do 50.000szt +/- 10%
  do 100.000szt +/- 5%
  do 1.000.000szt +/- 3%
  od 1.000.000szt +/- 2%
  pozycje na fakturze zostaną skorygowane do faktycznie wykonanej ilości Wyrobów.

VI. Jakość

 1. Kupujący jest odpowiedzialny za to, by dane techniczne, jakość i projekt wyrobu oraz specyfikacja surowca określony w jego zamówieniu lub umowie odpowiadały jego potrzebom, dopuszczając użycie nawrotu technologicznego, wynikającego z przyjętej technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych.

 2. W przypadku realizacji zamówienia przez Selpo zgodnie z zamówieniem Kupującego wszelkie zmiany projektowe mogą być dokonywane na wyłączny koszt Kupującego.

 3. Specyfikacja „Wyrobów” wyprodukowanych zgodnie z zamówieniem zostanie dostarczona wyłącznie na życzenie Kupującego, wyrażone w formie pisemnej.

 4. Dane techniczne o wyrobie zamieszczone na stronie internetowej www.selpo.pl, w katalogach, broszurach, cennikach oraz podobnego rodzaju dokumentacji mają charakter informacyjny. Zawarte w nich informacje mają wyłącznie charakter poglądowy i nie są podstawą do wysuwania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

VII. Dostawa, termin dostawy

 1. Firma Selpo dostarcza zamówione „Wyroby” za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt przesyłki za 1 paletę jest liczony według cennika firmy przewozowej i aktualnej ceny paliwa. W koszt przesyłki nie jest wliczony koszt palety Euro. Rodzaj transportu i ceny dotyczą jedynie transportu krajowego. Istnieje możliwość odbioru „Wyrobów” we własnym zakresie – w przypadku odbioru „Wyrobów” własną spedycją Kupującemu zostanie naliczony koszt palety według oferty. Uzgodnienia te dla swej ważności winny być zawarte w formie pisemnej.

 2. Selpo pokrywa koszt transportu dla pełnych palet zamówień z pędzelkami. 

  – Pędzelki nielakierowane – 200.000szt/ paleta;
  – Pędzelki lakierowane – 300.000szt/paleta;

 3. Termin realizacji zamówienia od momentu jego złożenia wynosi minimum 14  dni. Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia akceptacji wzoru przez Kupującego albo/lub od daty zaksięgowania należności na rachunku bankowym Selpo.

   

 4. W przypadku zwłoki w odbiorze towaru lub nieodebrania Wyrobów przez firmę spedycyjną zleconą przez Kupującego w terminie 7 dni od prognozowanej daty realizacji zamówienia, naliczona zostanie kara umowna w kwocie 0,1% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia liczony od daty zrealizowania zamówienia przez Selpo.

   

 5. W przypadku przekroczenia terminu odbioru Wyrobów o 30 dni Selpo ma prawo do wystawienia faktury za zamówiony towar, obciążenia kosztami utylizacji nieodebranych wyrobów oraz kosztami magazynowania w wysokości 0,1% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia liczony od daty zrealizowania zamówienia przez Selpo. Koszty utylizacji nieodebranych wyrobów ustala firma, której zostanie zlecone wykonanie operacji.

   

 6. Jeżeli niemożność dotrzymania terminu przez Selpo nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Selpo ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Kupującego o zdarzeniach, które spowodowały niemożność realizacji dostawy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in.: niezawinione przez Selpo zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu, braki surowca, ograniczenia spowodowane zarządzeniem władz, pandemią, klęską żywiołową i strajkami, które pomimo dochowania należytej staranności utrudniają bądź całkowicie uniemożliwiają terminową dostawę. Jeżeli Selpo nie przystąpił jeszcze do realizacji zamówienia długotrwałe działanie siły wyższe upoważnia Strony od odstąpienia od części albo całości umowy.

   

 7. Każda dostawa częściowa stanowi odrębną transakcję i może być oddzielnie fakturowana przez Selpo.

VIII. Realizacja dostawy i przejście ryzyka

Ryzyko dostawy towaru przechodzi na Kupującego w chwili przekazania go upoważnionemu do odbioru towaru, przedstawicielowi Kupującego w tym spedytorowi lub przewoźnikowi.

IX. Odpowiedzialność za wady

 1. Kupujący po otrzymaniu towaru powinien go niezwłocznie sprawdzić pod względem ilościowym jak i jakościowym. Jeżeli towar został dostarczony za pośrednictwem kuriera a w momencie jego odbioru zostały stwierdzone wady ilościowe i/lub jakościowe, Kupujący jest zobowiązany spisać protokół niezgodności w obecności przewoźnika.

   

 2. Kupujący zobowiązany jest pod rygorem utraty prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu wad towarów lub niezgodności dostawy z zamówieniem lub jego potwierdzeniem zgłosić w formie pisemnej Selpo stwierdzone nieprawidłowości niezwłocznie po ich wykryciu – w przypadku braków ilościowych w terminie do 3 (trzech) dni roboczych, a co do wad jakościowych w terminie do 14 dni roboczych od daty dostarczenia towaru Selpo w formie pisemnej, za pomocą formularza dostępnego u opiekuna Kupującego.

   

 3. Uchybienie terminom opisanym wyżej może skutkować wygaśnięciem wszelkich roszczeń Kupującego z tytułu reklamacji jakościowych i ilościowych.

   

 4. W zgłoszeniu, o którym mowa w pkt. VIII.2. Kupujący zobowiązany jest do pełnego przedstawienia przedmiotu reklamacji – opisu wady i/lub skutkiem stwierdzonej
  niezgodności wraz z roszczeniem względem Selpo oraz przesłaniu niezbędnych danych do przyjęcia reklamacji:
  – numer dokumentu sprzedaży partii reklamowanej,
  – opis wady
  – próbki wyrobów wadliwych,
  – identyfikacja partii reklamowanej wraz ze wskazaniem ilości wyrobów wadliwych.

   

 5. Kupujący w każdym czasie ma obowiązek udostępnić Selpo próbki reklamowanego towaru, niezbędne do przeprowadzenia ekspertyz, umożliwić zbadanie na miejscu przez pracowników Selpo.

   

 6. Jeżeli w toku postępowania reklamacyjnego zostanie stwierdzone przez Selpo, że towar jest wadliwy, Kupującemu będzie przysługiwać prawo do:
  – wymiany towaru na nowy, na koszt Selpo albo
  – obniżenia ceny towaru, bądź przyjęcia innego wspólnie wypracowanego rozwiązania pomiędzy Selpo a Kupującym.

   

 7. Uszkodzenia wynikające z poddania towaru dalszej obróbce, bądź gdy dotyczą szkód powstałych w wyniku nieprawidłowego przechowywania, użytkowania lub niezgodnie z przeznaczeniem, a także gdy powstały wskutek zwłoki w odbiorze nie są objęte procedurą zwrotu lub zamiany.

   

 8. Selpo jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, złożenia zamówienia, dostarczenia
  dokumentu Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia.

   

 9. W przypadku wykrycia wad, o których mowa w pkt VIII.1, Selpo ustala z Kupującym sposób rozwiązania sytuacji.

   

 10. Jeżeli spośród Wyrobów sprzedanych tylko niektóre są obustronnie uznane za wadliwe i dają się odłączyć od towarów wolnych od wad uprawnienie Kupującego do rezygnacji z realizacji zamówienia lub odstąpienia od umowy dotyczącej realizacji jego zamówienia, ogranicza się do towarów wadliwych.

   

 11. Jeżeli z powodu wady fizycznej towaru Kupujący odstępuje od umowy dotyczącej realizacji jego zamówienia albo żąda dostarczenia towaru  wolnego od wad zamiast towaru wadliwego, nie może on odesłać towaru bez uprzedniego porozumienia się z Selpo.

   

 12. Zakwestionowanie ilościowe i/lub jakościowe towaru nie uprawnia Kupującego do wstrzymania płatności za zrealizowane dostawy.

   

 13. Wyłącza się odpowiedzialność Selpo za wady towaru w przypadku jego dalszego zbycia na rzecz osób trzecich.

   

 14. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni.

X. Zwrot towarów

Warunkiem przyjęcia zwrotu Wyrobów, które zostały zakwestionowane przez Kupującego i uznane przez Selpo jest to, by były one nieuszkodzone, nieprzetworzone w procesach produkcyjnych Kupującego oraz identyfikowalne, co do parametrów zawartych w zamówieniu, w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. W przypadku niezapłacenia faktury, będzie wymagany zwrot towaru w całości.

XI. Inne ustalenia

 1. Kupujący akceptując OWW wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Selpo w celu wykonania zamówienia jak i w celach marketingowych związanych z jego działalnością.

 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 3. Prawem właściwym dla umów zawieranych pomiędzy Stronami jest prawo polskie.

 4. Wszelkie mogące wyniknąć spory pomiędzy Stronami w pierwszej kolejności będą rozstrzygane polubownie.

 5. Wszystkie sprawy skierowane na drogę sądową, mogące wyniknąć z umów zawartych w ramach składanych przez Kupujących akceptowanych przez Dostawcę zamówień, rozstrzygane będą przez polskie sądy powszechne, miejscowo właściwe dla siedziby Dostawcy.
 6. Składając zamówienie w firmie Selpo kupujący przyjmuje powyższe ustalenia i zgadza się na realizację zamówienia na ich podstawie.

 7. Wszystkie projekty, rysunki, modele wraz z formami produkcyjnymi oraz niezbędnym oprzyrządowaniem itp. stanowią wyłączną własność Selpo włączając w to wszelkie prawa własności intelektualnej.

 8. Wszystkie wyroby standardowe oferowane przez Selpo stanowią jego własność intelektualną. Jeżeli w toku korzystania z towarów okaże się, że skutkuje to naruszeniem prawa własności intelektualnej osób trzecich, Selpo nie będzie ponosić odpowiedzialności za wady prawne dostarczonych wyrobów, ani uczestniczyć w postępowaniu spornym. Z chwilą wydania towaru ryzyko oraz obowiązek sprawdzenia ewentualnej możliwości naruszenia praw własności intelektualnej spoczywa na Kupującym.