POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych (dalej Administrator) jest SELPO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 101, 26-220 Stąporków, NIP 952-225-17-86, REGON 015180683.

Dla Właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.

Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: „RODO”).

II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu wykonania umów zawartych z Użytkownikami obejmujących zakup Produktu oraz realizację usług.

Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, co spowoduje, że administrator będzie również przetwarzać dane osobowe w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych dotyczących m. in. nowych produktów lub usług, promocji czy wyprzedaży.

Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań w interesie publicznym m. in. do wykonania zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością dokumentacji podatkowej.

III. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzanych danych osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania.

Administrator dokłada najwyższych starań w celu ochrony informacji i danych osobowych, które gromadzi.

Administrator przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego prawa np. w celu rozwiązania sprawy, której dotyczy komunikacja pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem. Administrator zastrzega jednak możliwość przechowywania Pana/Pani danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych wynikający z przepisów prawa.

Administrator podejmuje środki w celu zniszczenia lub permanentnego pozbawienia możliwości identyfikacji danych osobowych, jeżeli jest to wymagane przez przepisy obowiązującego prawa lub jeżeli dane osobowe nie są dłużej potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

IV. UDOSTĘPNIANIE I POWIERZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator nie udostępnia, nie sprzedaje ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych dotyczących Użytkowników, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce lub gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług działającym w jej imieniu. Zgodnie z zawartymi z nimi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nie w imieniu Administratora. Administrator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne.

V. UPRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI

Uzytkownik może w każdej chwili zażądać od Administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.

Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądż sprostowania swoich danych osobowych.

Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarazanie jego danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych bądż dotyczyć wszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że konto Użytkownika zostanie usunięte ze strony internetowej wraz ze wszystkimi wcześniej przetwarzanymi przez Administratora danymi osobowymi Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane czynności.

Użytkownik może w każdej chwili zażądać, bez podawania przyczyny, aby Administrator usunął Jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednocześnie usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi I przetwarzanymi do tej pory przez Administratora danymi osobowymi.

Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez Administratora danych osobowych Użytkownika, jak również jedynie w ograniczonym zakresie np. co do przetwarzania danych w konkretnie wskazanym celu. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynnosci. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszytskimi zapisanymi I przetwarzanymi do tej pory, przez Administratora, danymi osobowymi.

Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy to przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym zakresie, co Administrator będzie obowiązany spełnić. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonanych czynności.

Realizacja powyższych praw Użytkownika może nastąpić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@selpo.pl

VI. COOKIES

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika:
– umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony (np. uwierzytelniające);
– umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej;
– umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu;
– umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań.

Użytkownik zawsze ma możliwość usunięcia plików cookies i/lub zablokowania ich zapamiętywania. Ustawienia takie oferuje każda przeglądarka internetowa.

VII. KONTAKT

Z Administratorem danych można skontaktować się pod adresem e-mail: biuro@selpo.pl.

ADRES

Producent Pędzelków i Nakrętek do Lakierów